Privatumo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Svetainės www.bukpokytis.lt (toliau – Svetainė) privatumo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Svetainės valdytojas Jaunųjų gydytojų asociacija, juridinio asmens kodas 302300234, registruotos buveinės adresas Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas (toliau – Valdytojas), tvarko Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.

2. Visi Svetainės lankytojai – tiek prisiregistravę asmenys, tiek neprisiregistravę asmenys, kurie naudojasi Svetaine – prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimas ir (ar) kitoks jos tvarkymas Svetainėje būtų laikomas tinkamu sutikimo davimu Valdytojui tvarkyti tokią informaciją tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti.

3. Valdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdamas Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas nepatvirtina, kad sutinka su nauja Taisyklių redakcija, Vartotojas nebegali naudotis Svetainės paslaugomis.

Duomenų pateikimas

4. Asmuo, norėdamas naudotis dalimi Svetainės paslaugų, privalo užpildyti Svetainėje pateikiamą formą,  nurodydamas vardą, pavardę, įstaigą, el. pašto adresą, pareigas. Asmeniui jo nurodytu el. paštu gali būti atsiųsta susijusi informacija. 

5. Registruodamasis Svetainėje, Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl registracijos ir naudojimosi Svetaine metu pateiktų duomenų teisingumo ir tikslumo. Vartotojas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir (ar) kitų subjektų asmens duomenis) Svetainėje, užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti Valdytojui ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.

6. Valdytojas turi teisę keisti, pildyti Svetainės funkcionalumą ir siųsti Vartotojui informacinius pranešimus apie pasikeitusias paslaugų teikimo sąlygas bei kitą su Svetaine ar Valdytojo veikla susijusią Vartotojui būtiną žinoti informaciją.

7. Valdytojas neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Valdytojo valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą. Bendrovė visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų Svetainės veiklos sutrikimų.

Asmens duomenų tvarkymas

8. Svetainėje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Valdytojo tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

9. Valdytojas užtikrina asmens el. pašto konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą. 

10. Registracijos metu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, įstaiga, pareigos ir pan.) naudojami užtikrinti vartotojo autentiškumą.

11. Vartotojas, susisiekęs su Valdytoju ir Valdytojui nustačius Vartotojo tapatybę, turi teisę:

11.1. susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis;

11.2. ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; 

11.3 prašyti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus; 

11.4. gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu; 

11.5. prašyti ištrinti Valdytojo tvarkomus asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; 

11.6. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Valdytojas įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;

11.7. nesutikti su savo duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

12. Asmenys gali kreiptis dėl šių Taisyklių arba Valdytojo vykdomo asmens duomenų tvarkymo el. paštu administracija@jauniejigydytojai.lt.

13. Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Valdytojo vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, Vartotojai taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

14. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami. 

15. Vartotojai, pateikdami Valdytojui savo asmens duomenis patvirtina, kad jų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi ir Valdytojas nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Valdytojui Vartotojas pateikia per neapdairumą. Vartotojas įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus. 

15. Valdytojas tvarko asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. 

16. Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Valdytojas taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises.

17. Valdytojas įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims.

Slapukai

18. Valdytojas, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Valdytojas naudoja Vartotojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.

19. Slapukai Svetainėje yra naudojami, kai Vartotojas naršydamas Svetainėje sutinka su slapukų naudojimu. Vartotojas gali bet kada atšaukti sutikimą pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti. 

20. Slapukai gali būti dviejų rūšių: ilgalaikiai ir vieno seanso. Ilgalaikiai slapukai Vartotojo kompiuterio slapukų rinkmenoje išlieka visam laikui. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, norint atpažinti Vartotoją kaip Svetainės lankytoją, pritaikant Svetainės turinį pagal Vartotojo poreikius ar renkant statistinius duomenis. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta Vartotojui išėjus iš Svetainės ar užvėrus naršyklę. Seanso slapukai gali būti naudojami norint aktyvinti tam tikras Svetainės funkcijas, pavyzdžiui, užsisakant paslaugas, atliekant įvairias operacijas ir kt. Svetainės slapukai gali būti kuriami naudojantis kitų interneto svetainių analitikos paslaugų teikėjų paslaugomis, pvz. bendrovės „Google Inc.“ paslauga „Google Analytics“.

Baigiamosios nuostatos

21. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Valdytojo sutikimo.

22. Visais klausimais dėl Svetainėje teikiamų savitarnos paslaugų ir Valdytojo vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu administracija@jauniejigydytojai.lt